top of page
Cybersecuritymasters.png

Polityka prywatności

Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych.
 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest CumulusIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000848436 NIP: 5252827552 (zwany dalej: „CumulusIT”).

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym odpowiedzi na przesłany formularz kontaktowy oraz zbierania statystyk odwiedzin na stronie.

 

RODZAJ DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do przesłania prośby o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie: imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w treści wiadomości.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili przesłania formularza lub akceptacji zapisu opcjonalnych plików cookie.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby

administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie, np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności.

7. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom

współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych

tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

CumulusIT
bottom of page